*m «intjrttg

%Osr/T// f%,#

y*

CAROLI LINNjEI,

KO*ITt* 8TELLAE EOLARIS, ARCHIATRI REGII , TROt. MED. ET REI HERR. 15 USIVERS, UESAX.

S Y S T E M A

VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

C U R A N T £

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAt FOLARIS ET AQUILAE RUBRAE , *ROF. MED. ET REI HERS. IH UBTIVERS. HAL.

VOLUMEN I.

CLASSIS 1 5.

GOTTINGAE,

JCMTIDUS LIBRAKIAE DIETERICHIANAE.

18 25.

PRINCIFI SERENISSIMO,

CAROLO AUGUSTO,

SAXONIAE-VINARIAE ET ISENACI

MAGNO D U C I,

THURINGIAE LANDGRAVIO,

MARCGRAVIO MISNIAE

ETC,

H E R O I FORTISSIMO,

REGNATORI SAPIENTISSIMO,

LITERARUM REIQUE HERRARIAE

FAUTORI SCIENTISSIMO,

DOMINATIONIS FELICISSIMAE

AC

MATRIMONII SEMISAECULARIA INSTANTIA

VERECUNDE GR ATULABUNDUS,

tlA GRATAOUE MENTE H O C OPUS DICAT

EDITOR.

P R A E F A T 1 0.

-L^istractis jampridem editionis decimae quintae* exeinplari- bus , a librario rogatus , ut utiliffimum hunc librum denuo ederem, diu cunctatus fum, donec, circumfpecte reputatis et facultate mea et copia plantarum et fupellectile literaria, conftitui arduum id negotium fuscipere. Ut enim*quisque plantarum ditiffimus eft , ut prointiffimam habet earum fcien- tiam, ita vel maxime ftupet innumeram prope cognitorum vegetabilium penum, quae quotannis mirifice augefcit. Ita- que et me deterrere plane debuiffet opportunitas loci fere nulla, adminiculorum laltem penuria, quibus fuperbiunt Pari- fii atqueLondinum: debortata prorfus fuiifet fcientiae medio- critas tenuitasque ingenii; niii memiiiiiiem , effe tamen in me plura, quae me tanto operi tamque aerumnofo patraudo pa- rem reddant. Et primum quidem laboris non folum patientia fed is etiam amor, ut fpirilus ducere fine ftudiis nequeam. Dein opulentia quaedam plantarum, quarum ultra viginti lnillia ficcatarum in collectione mea funt, quarum hortus bo— tanicus plusquam feptem millia alit. Accedit Willdenowii herbarium, cuius usque infpiciendi copiam fecit magiftratus, faciunt amici. Super haec et celebranda benevolentia extero- rum, maxime R. Brownii , Smiihii, Balbifii, Delilii, Guffo- nii, Vivianii, Befferi aliorumque, qui et plantas rariffimas largiti funt et libros praeftantifiimos. His fretus auxiliis, pro- babiliter adjutus eiiam 1'upelleclile literaria, haud mediocri, audax aggreffus fum opus immenfum fere, quod, licet fexa- genarius fere, fatis bona tamen fruens valetudine, providen- tia confifus divina, dum vita fuppetit,, intra quadrieunium abfoluturum me effe fpero.

Id autem confilii cepi , plantas omnes , quotquot ad hunc usque diem innotuerint, ad fyftematis Linnaeani normnrn enumerare: informato tamen fyftemate eo, quale "auctor im- mortalis, noftrae aetatis jnventis adjutus, conditurus fuiiiVt, Smithium, ingenuum heredem et gazarum Linuaeanaruin et ingenii, aemulatus fum hacienus in mutanda priitina fyitema- tis forma, ut ad uttiinns phanerogamarum plantarum claffes eas amandarem, quae vere diclinae lint, fexu ilorum forlnam etiam mutante: Atriplicis exemplo, Caricis, Quercus etc. NecefXariuin utique duxi diclinas planlas bipartito distribuere,

ri Praefatio.

altera fectlone androgynas plantas complectente, feu eas, quae in eodem receptaculo fejunctas partes fexuales habent, Dor- fteniae, Citrofinae, Ficus, Pothi, Forskoleae, Euphorbiae exemplo: altera fectione veras continente monoecas plantas dioecasve.

Legem mihi impofui , quam paucifiima effe transfcriben-* da, fed characteres ad unum omnes, quoad fieri poffit, vel ex inveftigatis plantis ipfis , vel ex iconibus infpectis , vel de- luum e defcriptionibus comparatis exarandos effe,

Dein inultum operae collocavi in distribuendis fpeciebusj. ditiifimorum generum , Panici , Convolvuli , Ericae etc. Scri- ptus enim liber in tironum ufum faciliorein reddere debet plantarum inveftigationem.

Errores, fi qui irrepferint, benevolus lector condonabit. Utcunque autem, quae praeftiterim, exiftimata erunt, in magno equidem ponam discrimine: maxime ii me haud indignum jnagni viri fuccefforem judicaverint lectores, quippe qui et ca- nones philofophiae botanicae ubique fancte fervare ac appli- care religionis ducain.

C O R R I G E N D A.

p. 5. N. 37. Omiffa eft Nux ante ^fperma.

37. 12. Omiflum eft fynonymon Boerhaaviae arboreae La»

Pifonia mexicana W. ^-169. 179. 1. Brodiaea grandiflora Sm. habitat et in ora occi- dentali Americae borealis.

249. 254. Meroftachjs fpeciofa eft gramen alturn, non albmn

270. 282. Melinis minutifloraV.B. eft Triftegi» gfofcW^ N.es *

350.— 8. Poa digitata R. Br. minime pertinet && Eletifinrn

indicamLam. fed eft alia fpecies, culmo tereti

fohis vagimsque glabris distincta. -353. - 24. Feftuca &"daW. herb. eadem planta ac Bromus

hvidus Humb. Kunth, p. 357. N 10 -382.— 37. deleatur fynonymon: Scabiofa fetifera Lam a-1

Ajterocephalum Columbariam * -396,- 26. Lacimilae corollae Afperulae galioidis M. B. funt

osn ino7 4L"T J-' aeutlT-^m nnguic„latae. -9^-1097. Addantur tecro^aed^/Sw^fynonvma: Galerua

Q^ 1 191 a rl0/10VdeS n°°- pr°*' et Aphanantbe Lin£ -944. -1124, del-^y«<>nymon: Tnrpinia panicuUta Venten.

act b^aphyleam occidentalem Sw.

S Y S T K M A

VEGETABILIUM.

IJnn. Syft. Ve°. VoL L

tLJSSlS L

MONANDRIA.

MONOGYNIA,

Scitamineact

fCanneae, anthera fimplicu (Fecundatio in aeftivatione.)

1. Cannai Cal» duplexj utevque tripartitus. Cor. irregulari* 2-3partita. Anthera lateralis m filamento petaloideo. Piftil- lum petaloideum cIa»aeforme. Capf. Slocularis pOlyfperma. Sem. globofa.

Calathea Meyer. Cal. duplex, ext. polyfepalus imbricatus, int. Sfepalus. Cor. limbus duplex, ext. tripartitus acutus, int. bifi- dus obtufus. Antbera lateralis in filamento petaloideo. Pift. petdloideum. Stigma trigonum. Capf. Slocularis infera* Se"tti. 3 fuhtetragona.

S. Maranta. Cal. duplex, uterque tripartitus. Cor. Spetala irre- gularis : pctala duo crenulata, tertium bilabiatum, labiutn fuperius antberiferum piftillum incurvum includens. Capf. Slocularis fubmonofperma.

4. Hialia. Cal. 3partitus. Con limbus interior fexpartitus labia- tus. Filamentum filiformew Stylus depreffus. Stigma perfora- tum, membranula auctum. Bacca monofperma. -

5. Phrjnium Willd. Cal. Sfepalus. Cor. ext. tripetala fubaequalis, int. limbus quadripartitus. Anthera fimplex in filamento bre- ▼iffimo. Stigma infundibuliforme. Capfula trilocularis mono- fperma.

6. Mjrofma L. fil. Cbar. Phrynii j fed capfypolyfperma.

-J-f Scitarnineae pmpriac , anthera biloba, lobis diftinctis bilncula- ribus. Stjlus filiformis fulco filamenti faepe dilatali receptus»

7. Hedjchium Kon. Cal. monophyllns fiffus. Cor. refupinata fex- partita, labello fiffo. Anthera terminalis in filamento articu- lato. Pift. filiforme, filamento duplo longius, ftigma infundi- buliforme.

8. Rofcoea Sm. Coi.-. duplex, ext» Spartita irregularis , lacinia fuperior fornicata erecta, interior bilabiata. Anthera incurva^ bafi appendiculata.

9. Kampfera. Cal. duplex, int. Sfepalus cofolla longior. Cor. 3petala plana. Filamentum tubulofum bifidum. Anthera bafi adnata. Stigma campanulatura. Nectaria duo fcliformia ger« mini inEdentia.

A2

4 MoNANDKTA.

10. Curcitrna. Filamentum trilobatum , loho medio antherifero. Authera hicalcarata. Lahellum emarginatum. Nectaria Kam- pferae. Semina corticata.

11. Ammnurn. Filainentum apice laterihusque in lacinulas duas acutas ahiens , lohulo apicis medio. Labellurn fimplex. Necta- ria Kampferae.

12. Zingiber Giirtn. Filamentum acuminntum fulcatum cornicu- latum. Labellum fimplex. Nectaria Kainpferae. (Caulis her- baceus annuus )

13. Cajftus. Filamentum oblongum apice integrnm rotmidatum. Labellum cucullatum fiffuni.

14. JLcIlenia W. Filamentum lineare ultra antheram marginalem productum proceflu breviffitno fubrotundo. Capf. cruftacea.

15. Alpinia. Filamentum oblongum apice fubrotundo fuper an- thera terminatum, ftigmate hrevius. Labellum fubcucullatum, fubcalcaratum. Nectarium truncatum fimplex bafin piltilli extus amplectens. Capf. baccata. "

16. Globba. Filamentum longiffimum filiforme, proceffihus late- rahbus duohus femilunaribus. Nectarium utrinque fiffum.

17. Lnpezia Car. Cal. 4fepalus. Cor. 5petala irregularis. Pet. duo nectarifera, unum-antheram impubem occultans. Capf. 4locularis polyfperma. Onagrae.

18. Ditmaria +. Cal. 4partitus inaequalis. Cor. 2petala. Peta- lum fupenus cum calyce confluens nectariferum , inferius cum ftatnine cohaerens. Fructus difpurmus. Onagrae.

19. Centranlhus Cand. Calycis Jitnbus integer involutus , poft an- thefin in pappum plumofurn abiens. Cor. 51oba calcarata. J a- lcrianeae.

20. I jlrria W. Cal. inaequaliter 4dentatus. Cor. infundibuli- ionnis 4dontata. Capf. bilocularis, placenta columnari. Se- mina marginibus membranaceis. Cantortae.

21. Cucullaria Schreb. Cal. Spartitus inaequalis, lacinia fuprema calcarata^ Cor. 3petala Filamenta tna, quorum duo ftlrilm. Anthera biloC„ lans Piftillum filiforme. Capf. 3locularis poly- Iperma. / oihij.cac Hilar. r J

22. Qualca Ai.bl. Cal. Spartitus, lacinia fuprema maiore bafi glan-

ns o/alvis, locuhs difpermis. f ochijieae Hilar.

^c^rl!U<^^Jt 5pVitnS rubreg»^>'s, laciniaunica cal- carata Cor 5petala. Filamenta tria, quorum duo fteri-

%*ipj/ CkVatUS- SUgma fc^for^ Lfra^picem igftL

^rutf^ta^;^1"5- C°r- 5PetaIa- Stam. 3,4lterilia. j-»rupa naccdta monolperina. uutamino fTt,»,-^ r: c- -^

Cotyledoneslobatae. WC . ^guoBs crimto.

25. Agardhia *. Cal. 3feDal„<; Pa» <- . i

maenabiloculari, °}fPaIUS' <-°r 5pctaIa convoluta. Anthera gna mloculans. Drupa c-vahs 31ocularis 3valvis. Terebintha-

MONANDIUA. 5

26. Salomonia Lour. Cal. Sfepalus. Cor. tubulofa: linibus tnlo- bus, lobo medio cucullato antheraru occultante. Filameutum coiollae infidens. Fructus bilocularis lfpermus. Poijgaleac.

^' PoUkhia Ait. Cal. lrepalus Sdentatus. Cor. 5petala. Stigma hffum: Sem. 1, in receptaeulo baccato. Chcnopodeae.

28. Philjdrum Banks. Spatha fiiTa. Perianthium bipartitum colo- ratum. Filamenta S infra connata, bafi perianthii inferta, late- ralia fterilia petaloidea. Anthera Ioculis diitinctis. Capf. 3Io- cularis polyfperma. Commmiineae.

29. Salicornia. Perianthium fquamatum fucculentum. Stignia 2-3fidum. Utriculus lfpermus perianthio inclufus. Chcnoao- dcac.

30. Halocncnmn MB. Cal. communis amenti ftjuama, proprius Sfepalus claufus, cum amenti fcjuamis defluens. Chcnopodeae.

31. Hippuris. Perianthium fubnullum. Filamentum ovario adna- turn. Pift. fimplex. Nucula globofa lfperma. Naiades. '

32. AphciiaK. Br. Spica fcjuamis diftichis uuifloris. Glama lvalvis mterior. Utriculus lfpermus hiuc fiflus., Rcftiaccac.

33. Ajcarina Forft. Amcnta filiformia dioeca. Stamcn fimplex: anthera orbicularis. Stigma 31obum. Caryopfis. Chlonmthcae R.B.

34. Morclla Lour. Amenta monoeca, ftjuarnis trigonis carnofis. Anthera felfilis fubovata ad bafin ftjuamae. StigmaLa duo fubu- lata. Drupa nuce biloculari. Arncntaccac.

35. Hjpolcpis Perf. Perianth. lpetalum 6partitum intus barbatum dioecum. Filam. craffum , anthera clavata. Piftillum breve. Stigma capitatum. Capf. fupera, 61ocularis polyfperma. Ord. nat. ?

36. Cynonioriutn. Amentum, fcjuamis peltatis et paleis obfeffum fubfpathulatis. Stamina fingnla e paleis connatis et ovaria paleis fubternis coronaLa. Ordo pecuiiaris Jjalanophorcaiuni Richard.

DIGYNIA.

37. Cullilrichc. Perianth. 2fidum membranaceum. Anthera 2Iocu- laris 4fperma. Naiades.

38. Zojtera, In vaginis foliaceis alternatim iuxta fe pofitae an- therae obiongae feffiles et ovaria piftillis fiffis coronata. Na- iades.

39. Cauliniu W. Monoeca. Perianth. 0, nifi vaginulae breviffi- mae. Anthera ventricofa apice denticulata. Caryopfis. Naiades.

40. Chondrachue K. Br. Spica undique arcte imbricata, fquamis cartilagmeis. Spicula fub fingula fquamula multiflora andro- gyna, paleis fafciculatis, exterioribus mafculis. Stylus bifidus centralis. Cypcraccac.

41. Qutrizandra R. Br. Spiculae nudac multiflorae, fquaniuhs fafciculatis. Stylus bifidus centralis. Cypcrac.cac

42. Pjdurus Trin. Spiculae foveolis racheos articulatae fififorrnis lmpreflae. Squama fubbiflora. Cor. 2valvis involula , valvula mferior fcLigeia. (Jramiua.

6 MoNANDMA.

43. Cinna, Faniculae, calyx acutiffim«s corolla brevior. Cor. pedicellata lanceolata , fub apice bifido fetigera. Gramina,

44, Corifpermum. Cal. 2fepalus. Gor. 0. Stam. 1-5. Caryopfis compreffa. Chenopodeae,

45. Ceratocarpus. Flores monoeci. Cal. Spartitus cornutus, fructum Ifpermum continens. Chenopodcae,

46, Mniarum Forft. Cal. urceolatus 4fidus. Fructus lfpermus ca- lycis bafi durefcente occlufus. Chenopodeae,

&7. Blilum. Cal. Sfidus in baccam turgens , caryopfin continens, Chenopqdeae,

48. Afpicarpa Lag. Perianth. 5fidum Sbracteatum. Stamen bre- viffimum hypogynum. Styl. 0. Qvaria duo , alterum abortiens, Nux coriacea Ifperma. Malpighicae Rich.

49. Brofimum Sw. Amenta globofa dioeca. Squamao peltatae loco perianthii. Drupa lfperma. Urticeae,

JRIGYNIA.

50. Trifticlip,~Lowc. Cal. Sphyllus inferus. Anthera lateri filamenti adnata. Capf, Svalvis unilocularis. ffydrocJiaridea?

POLYGYNIA.

51. Centrqlepis Labill. Spatha 2valvis, floribus plurimis. Gluma 2valvis. Styli plures diftincti vel fubconnati. Ovaria plura convr xnuni axi adnata. Utriculi extus longitudinaliter dehifcentes, Reftiaceae.

52. AlepjnmiK. Br. Spatha 2valvis uni- vel pauciflora. Glumae nullac. Styli plures bafi connati. Ovaria axi communi adnata unilateralia. Utriculi binc longitudinaljter dehifcentes. Jie- fiiaaae,

M O N A N D R I A.

MONOGYNIA.

variabilis W.

* JLarnberli Lindl.

rubra W.

\ eoecinca Rofc.

patens Rofc.

\ lutea Rofc. Iflauca L.

\ iridijlora R. et P.

paniculata R. et P. flaccida Rofc.

\ anguftifolia L. ituiceit Retz.

1. Canna.

1. C foliis ovato- oblongis acutis coftatis, calyce acnto, corolla 2partita, labelio revoluto. Ind. orient.

2. C. foliis ovato-oblongis acun's coftatis, calyce acuto farinofo, labello erecto undulato. Peru. (C. indica R. et P.)

3. C. foliis ovato-oblongis acutis coftatis, calyce obtufo, corolla Spartita. Ind. or. et occ.

4. C. foliis ovato-oblongis marginatis, calycibus obtufis , corolla tripartita, laciniis obtufis inte- riovibus maculatis. Ind. or.

5. C. foliis ovato-oblongis acutis coftatis, calyce acuto, corollae laciniis interioribus reflexis. Ind. or. (C. gigantea Desfont. Cand. Lindl.)

6. C. foliis oblongo-lanceolatis coftatis, calyce acutiufculo , corolla 2partita. Ind. or. *

7. C. foliis oblongo -lanceolatis glaucis fubtus enerviis, laciniis corollae erectis fpathulatis. Ind, occ,

8. C. foliis ovato-oblongis fubtus lanatis floribus pendulis laxe fpicatis , filamento revoluto, laci- niis interioribus corollae emarginatis. Peru.

9. C. foliis ovato - oblongis fubtus lanatis ar^en- teis, calyce corollarn fuperante. Peru,

10. G. foliis lanceolatis glaucis, corollae laciniis flaccidis undulatis. Carolin. aufir. Georgia,

H. C. foliis lanceolatis petiolatis coftatis. IJrafil. 12. C. foliis linearibus 5nerviis feffilibus. Cttina.

Cal

ATUEA

Meyer.

discolor Meyer. 1. C. foliis caulinis oblongis pruinofis, fepalis ex-

terioribus obcordatis. £)J'eiftt46o. (Maranta Caf-

fupo Jacq.) iu/ea * 2. G. ioliis radicalibns oblongis pruinofis, fcapo

ramofo nodofo, fepalis exterioribus oblongis.

JVW. Granat. (Maranta Cachibu Jac<{.) iuncen* 3. G. foliis ovatis petiolatis nudis, caule virgato

enodi, fepalis exterioribus lanceolati». Guiana.

Antill. (Maranta iuncea Lam.)

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

arundinacea

uidica TuIT. \ Toncfmt Aubl. lutea W. Allouya Jaccf. obliqua Rudg. graci/is Rudg.

\ zebrina Sims.

gibba Sm.

ffhatica Rofc.

3. Maranta.

1. M. caule frutefcente ramofo paniculato, foliis ovato-oblongis acuminatis fubtus pubefcentibus, peduncnlis 2floris. Surinam.

M. caule herbaceo paniculato, foliis ovato-lan- ceolatis glaherrirnis. Ind. or.

M. caule fruticofo ramofo, foliis ovatis glabris petiolatis, paniculis fparfis. Ind. or. et occ.

M. caule rainofo , foliis ovato- ellipticis glabris, fpicis fubternis terminalibus. Amer. mer. s

M. fcapo capitato, capitulo foliofo bracteato, folns ovato-lanceolatis petiolatis. Amer. mer.

M. foliis ellipticis apice obliquo truncato-mu- cronulatis, fpicis fafciculatis elongatis. Guian.

M. foliis ovato - cuneatis mucronulatis , fpicis gracihbus terminalibus , bracteis cylindricis. (juian.

8. M. acaulis, foliis ovato-oblongis ftriato - macu latis, fpica compacta, bracteis orbiculatis mul- tifloris. lirafil.

9. M. caule fruticofo ramofo, foliis ovatis glabris floribus paniculatis, germine fericeo , fructibus ninc gibhis. Barbadoes.

10. M. caule fruticofo ramofo, foliis ovatis acutis hnea pilofa utrmque ad coftam , floribus panicu- latis , germine pilofo. Barbadoes.

\ dealbata Fraf. 1.

geniculata Rofc.

4. TlIALIA.

Th. fcapo arundinaceo pulverulento , hractea mflora, folns cordato - ovatis pruinofis apice re volutis. Camlin auftr. (Peronia ftricta Cand.) "

Th. fcapo fimplici , bractea uniflora, foliis W„

s:r.!t:r:vato-ianceolatis' petioii» ««*«£:£

dicfmtomurn

Roxb. virgatum Roxb.

capitatum W.

fpicatum Roxb.

imbricatum Roxb.

parvi/Iorutn Roxb.

5. Fhrynium.

Zr:or.TlltiC°[Um dichoto^»»> foliis cordatis. Phr. caule fimplici articuTat.. uu j-rv *

obli,„e hl„.,ti.f<'coJi.c.1iC c™.T",-r°ubl0,,«i* laterali, is .ru»C:«5'icCoyumra,ibeX5",,r,Ca

bracteis acutis rigiais. B}*rf.C"'! fmc,s oapitatis,

MoNANDRlA. MoNOGYNIA.

connaefolia L. fil.

cor/ioja *

\ coronarium

Kon. \ angufti/olium

Roxb.

graci/e Roxb. * flavum Roxb. fpeciojum Wall,

elaturn R. Rr. 6

villofum Wall.

\ coccincurn Sm.

elliplicum Sm. fpicatum Sm.

thjrfifurmc Sm.

6. Myrosma L. fil.

1. M. caule foliofo racemofo, bracteis 2floris. Su- rinarn.

2. M. fcapo tereti , coma foliolis reflexis , bracteis 3floris. Surinam. (Maranta comofa L. fil.)

7. Hedyciiium Kon.

1. H. foliis lanceolatis birfutis , fpicis arcte imbri- catis, fegmentis labii fiffi femilunaribus. Ind. or.

2. H. foliis lineari -lanceolatis, fpicis rigidis aper- tis , fafciculis florum fubternis, fegmentis labii bilobi oblongis, reliquis linearibus, filamento longiffimo. Ind. ar.

3. H. foliis lanceolatis, fpicis terminalibus aper- tis , floribus folitariis fparfis , fegmentis labii femilanceolatis , relitjuis linearibus. lnd. or.

4. H. foliis lanceolatis utrinque glabris, fpica ter- minali folitaria imbricata , bracteis fubquadriflo- ris , labello obcordato. Ind. or.

, 5. H. foliis oblongo-lanceolatis fubundulatis utrin- que attenuatis, fpicis elongatis apertis glabris; fafciculis florum approximatis bifloris , labcllo integro acuto. Ind. or.

H. foliis oblongo -lanceolatis glabris, fpicis laxis, fafciculis ternis iubtrifloris , laciniis corol- lae cuneato-linearibus, labelli lacinia bifida. Nepal.

7. H. foliis oblongo -lanceolatis fubtus glaucis, fpicis elongatis villofis apertis, fafcicu-lis confer- tis fubtrifloris , labello bifido lacinias corollae aequante. NepaJ.

8. H. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glabris, fpicis terminalibus, rbachi villofa, bracteis ver- ticillatis convolutis obtufis fubtrifloris , labelio bilobo bafi clavato. Nrpal.

9. H. foliis elliptico-oblongis acutiufculis glabris, fpica terminali nutante , bracteis umfloris, la- bello fnbintegro. Nepal.

10. H. foliis lanceolatis fubtus fubargenteis , fpica gracili curvata folium aequante , floribus diftan- tibus , bracteis unifloris , labello obcordato. Nepal.

11. H. foliis oblongis , fpica denfa ovata , bracteis convolutis, labello denticulato, ftaminibus co- roliam fuperantibus. Ncpal.

8. Roscoea Slll.

purpurea Sm. R. Sm. exot. bot. 97. Nepal.

rotunda

9. Kampfera.

1. K. foliis oblongis fubtus coloratis, filamenti laciuiis acutis , labello obovato crenulato. Lnd. orient.

10

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

Galanga 2. K. foliis fubrotundo -ovatis fubtus pallidis , fila-

menti laciniis ovatis obtufis, labello bilobo un- dulato. Ind. or.

3. K. foliis fubrotundis ovatis fubtus villofis, fila- mento Ind, or.

4. K. foliis lato-lanceolatis petiolatis utrinque at- tenuatis/ fpicis centralibus , filamenti laciniis obovatis obtufis, labello panduraeformi. (K. ovata Fiofc. Curcurna rotunda L.) Surnalra.

a^alifolia Roxb. 5. K. foliis ovatis utrinque glabris, fpica centrali, crifta filamenti laciniata , labello obcordato. Pcnirif. Malaccae. 6. K. foliis lanceolatis fubtus pallidis, fpica cen- trali, filamenti laciniis lineari- oblongis obtufis. Irid. or.

Jatifolia Don.

pandurata Roxb.

N anguftifolia % Rbfc.

Zedoaria Rofc,

\ aromatica

Salisb.

caefia Roxb.

aeruginofa

Roxb. ferruginea

Roxb. rubefcens Roxb

comoja Roxb.

ieucorrhi~a Roxb.

anguftifolia Roxb.

xanthorrtuia Roxb.

clata Roxb.

hmga AmadaKoxh.

10. CuRCUMA.

* Spicis latcralibus.

1. C. tuberibus palmatis elongatis intus flavis , fo- liis lato-lanceolatis utrinque attenuatis ad vagi- nas fubfericeis. Ind. or.

2. C. tuberibus palmatis ftramineis, foliis Iate lan- ceolatis mpulatis , bracteis flores fuperantibus. itid. or. Zedoariac rad. off,

3. C. tnberibus palmatis intus caefiis foliis lanceo- latis petiolatis maculatis. Bcrigai.

4. C. tuberibus palmatis incurvis intus aeruginofis, foliis lato-lanceolatis petiolatis maculatis. Pegii.

5. C. tuberibus palmatis iiitus flavicantibus, fofiis lato-lanceolatis fcapoque ferrugineis. Bengal.

. 6> C. tuberihus palmatis intus candidis , foliis lato -lanceolatis utrinque attenuatis, fcapo va- ginisque foliorum ruberrimis, floribus bractea longioribus. Bcnga!.

7. C. bulbis ovatis intus ocbraceis , foliis lanceola- tis fubmaculatis, fpica clavata, coma copiofa ro- fea. Pegu, r

8. C. tuberibus palmatis elongatis intus ftramineis foliis late lanceolatis, fpicis paucifloris, coina fpicam aequante. Ind. or,

9. C. bulbis tuberibusque pendulis oblongis, foliis lanceolatis, bracteis coloratis flore brevioribus. Ind. or.

10. C. bulbis ovatis, tubei-ibns palmatis pendulis faturnmeluteis, foliis feffilibus lato-Ianceolatis fubtus fufco-rnaculatis. .irnboina.

11. C. bulbis obovatis, tuberibus palmatis incurvis nitus ftranimeis, foliis feffilibus obiongis villofis. Pcgu.

** Spicis cenfralibus.

'■ {?. tuuerlbus palmatis longis intus aurantiaeis, tolns lato-lanceolatis, fpica oblonga. Ind. or. lo. C. tubenbus pahnatis iutus fulfureis, foliis lato- lauceolatis petiolatis, lpica tcnui pauciflora. Bgngat.

1?

ciridiflora Roxb.

mon/onaRoxl),

rtclinata Roxb.

petiolataRoxb,

V Cardamomum

dealbatian

Roxb,

fubulatum ' Roxb.

aromaticum Roxb,

fericeum Roxb.

anguftifoliurn Sonner.

Granum Para- difi L.Afzel.

vUlofum Lour. 8

uKginofumKon,

f echinaturn W.

aculnatum Roxb,

Ma.Tunum

Roxb.

Iiitijnlium Afzel.

MoNANDRlA. MoNOG YNIA. 1 1

14, C. tuberibus palmatis intus flavis, foliis oblon- gis longe petiolatis. Sumatra,

15, C. bulbis conicis , tuberibus palmatis fulfureis, foliis oblongis, coma rofea. Ind. or.

16. G. bulhis fufiforinibus, tuberibus pendulis ob^ longis ftramineis, foliis oblongis reclinatis, va- ginis rubris, Ind. or,

17. C. tuberibus pendulis intus flavicantibus , folii* longe petiolatis fubcordato-» ovatis, coma lila- cina. Pcgu.

11. Amomu-h.

1. A. foliis breviter petiolatis lanceolatis utrincjue attenuatis, fpicis laxis horizontalibus , bracteis lanceolatis acutis, labello trilobo. Ind. or. etMo- lucc.

2. A. foliis lato-lanceolatis fubtus villofis, fpicis radicalibus obovatis, bracteis oblongis obtufis deciduis, labello emarginato, apice nledio fila- menti truncato, capfulis oblongis 9alatis. lien- gal.

3. A. foliis lanceolatis glabris , fpicis radicalibus , obovatis, bracteis longe fubulatis rigidis, laci- niis culycis corollaeque lineari-fubulatis, la- bello oblongo. Jjengal.

4. A. foliis lanceolatis acnminatis glabris, fpicis radicalibus fubrotundis, hracteis oblongis con- cavis, calyce villofo, labello fubrotundo, capfu- la rugofa. Bengal.

5. A. foliis lanceolatis fubtus fericeis, racemis ra-> * dicalibus fubglobofis ramofis, Iabello obovato / bafi calcarnto. Ucngal. (Huius generis?)

6. A. foliis lineari-lanceolatis, fpica pauciflora ovato-fubglobofa, bracteis obldngis acutis, la-

^ bello obovato integro. Madagdfc,

7. A, foliis diltichis lanceolatis acuminatis, fcapo fimpliei, floribus folitariis , bracteis imbricatis coloratis, capfulis oblongis, Gtiinea. Mata<*uetta. A. foliis enerviis, foapo brevifumo reclinato,

bracteis Iinearibus, fructu villoio. Cochinchina. Jnd. or.

9. A. foliis oblongis nitidis acutis, fcapo eyecto curvato , floribus fafciculatis pedunculatis , bra- cteis ovatis, capfula echinata. Itni. or.

10. A. fpica radicali feffili fubglobofa , capfulis fulcatis echinatis globofis. lnd. or.

11. A. foliis fubfeffilibus cordato -lanceolatis , fpi- cis obovatis horizontalibus , brauteis lanqeolatis, capfulis ovatis echinatis. Jrchipcl. Malacc.

12. A. foliis petiolatis lanceolatis utrincjue attenua- tis fubtus villofis, fpicis ovatis horizontalibus, bracteis lanceolatis, lacinulis filamenti femilu- naribus, capfulis 7alatis. Jrch. Malacc.

13. A. foliis lanceolatis acuminatjs, caule fterjli fimplici, fcapo fubterraneo, floribus aggrega- tis, capiulis oblongis arcuatis, Sirrr. Leona.

12

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

Afzelii Rofc.

fylveftre Sw.

\ grandiflorum Sm.

•j- racemnfitm

R. et Pav. ■J- tfiyrfoidcurn

R.et P.

fcyphipfutrurn

Kon.

Lconurus Kon.

officinale Rofc. V ZerumbetRotc.

Caffumunar Roxb.

fjitarrofum Roxb.

panduratum Roxb.

ligulatum Roxb.

Mioga Rofc. rofeurn Rofc. rubcns Roxb.

14. A. foliis diftantibus ovato-acuminatis , fcapo breviffimo , floribus aggregatis, caule fimplici tereti ftrictiffimo. Sicrra Leona. (A. exfcapum Sims.)

15. A. foliis lato-lanceolatis , fcapo vaginis veftito, fpica elongata, bracteis oblongis ventricofis, la- bello integro. Jamaic.

16. A. foliis oblongo-lanceolatis acurninatis , fcapo abbreviato , floribus confertis, labello integro, capfulis oblongis coftatis. Sierra Leona.

17. A. fcapo fpathis oblongis tecto , racemo com- pofito. Pcru.

18. A. fcapo fpathis oblongo - ovatis veftito, fpica conico - thyrfoidea, Pcru.

19. A. foliis oblongis obfolete nervofis fubtus to- mentofis, ftrobilis florum fcyphiformibus radi- calibus, bracteis coriaceis coloratis, Malacc. (Horuftedtia Scyphus Retz. Willd.)

20. A. foliis oblongis glabris aureo -ciliatis , ftro- bilis florum obtufis, bracteis membranaceis fub- coloratis. Malacc. (Hornftedtia Leonurus Retz. Willd.)

12. Zingiber Gartn.

* Spicis radicalibus.

1. Z. foliis lineari-Ianceolatis, fpicis compactis ftrobiliformibus ovatis, bracteis acutis , labello trilobo. Ind. or.

2. Z. caulibus declinatis, foliis feffilibus confertis, fpicis ftrobiliformibus ovatis compactis elevatif- fimis, bracteis obovatis obtufis, labello trilobo. Ind. or. (Amomum fylveftre Lam. Am. Zerum- bet W.)

3. Z. caulibus erectis, foliis lineari - lanceolatis acutis, bracteis obovatis acutis, Iabello biiobo undulato-ferrato. Ind. or.

4. Z foliis lanceolatis, ipicis fquarrofis femi-fub- terraneis, bracteis linearibus fubulato -recurva- tis, labello trilobo apice bifido. Pegu.

5. Z. foliis petiolatis lato - lanceolatis ^iabris, li- guhs latis fcariofis, fpicis radicalibus" femi- fub- terraneis, bracteis lanceolatis , labello pandurae- fornu, lamina ovali retufa. Pegu.

6. Z. foliis feffilibus lanceolatis, "fpicis radicalibus laxis obovatis .nutantibus, bracteis cuneiformi- bus, Inbello fubhaftato. Jnd. or.

7. Z. foliis enfiformibus acutis, Icapo breviffimo, iaciniis corollae acutis aetjualibus, labello ovato concavo. Rittjiu inf. Jap. auftr.

8. Z. foliis lanceolatis petiolatis, fpicis laxis femi- iubterranets, bracteis lanceolatis coloratis, la-

0 ~t ,°.Tato PIanO- Cummandel.

V. Z. folns lanceolatis, fpicis iaxis femi-fubterra-

neis, bracteis hueari-lanceolatis ftrictis, labello

ovato-lanceolato. Ind. or.

MONANDRIA. MoNOGYNlA.

13

•fpurpureurn 10. Z. bracteis ovatis coloratis , laciniis corollae

Rnfc. erectis, labello bilobo. Ind. or.

■J- dubium Afzel. 11. Z. fcapo vaginato, vaginis truncatis, floribus capitatis, foliis lato-Ianceolatis acuminatis fub- tus fericeis. Sierra Leona.

elaluni Roxb.

capitatum Roxb.

marginatum^ Roxb. m

\ fpeciofus Sm.

glabratus Sw. fpicatus Sw.

nh>eus Meyer.

comofus Rofc. fpiralis Rofc. fecundus *

iinearis * afer Ker.

ifcaberR. etP.

- "fargenteus R. et P.

** Spicis terminalibus.

12. Z. foliis bifariis linearibus recurvis fubtus feri-' ceis, fpicis elongatis, bracteis denfiffime imbri- catis unifloris extus fubpubefcentibus. Bengdl.

13. Z. foliis lineari - lanceolatis amplexicaulibus, bracteis exterioribus lanceolatis interioribus ova- tis. Ind. or.

14. Z. foliis lanceolatis feffilibus, bracteis exterio- ribus obovatis margine lato fcariofo. Ind. or. ?

13. Costus.

1. C. foliis fubtus fericeo-villofis , Iabello undu- lato firnbriato obfolete lobato. Ind. or. (C. ara- bicus L. Amomum hirfutum Lain. Hellenia grandiflora Retz.)

2. C. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fpica pauciflora foliofa, labeilo undulato fiffo. Ind. nr. (C. arabicus Rofc.)

S. C. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris breviffime petiolatis, fpica multiflora fubovata feffili, bracteis ovatis, labello undulato obtufo fubtrifido pendulo. Ind.occ. (C. arabicus Aubl.)

4. C. foliis ovalibus glabris f effilibus , fpica ter- minali Mitaria ovata, bracteis oblongis, labello undulato fubtrifido. Effequebo.

5. C. foliis ovato-oblongis utrinque fubvillofis, bracteis elongatis, labello erecto oblongo quin- quedentato. Amer. mer.

6. C. foliis oblongis coriaceis nitidis, caule fpirali, labello concavo. Caracas. (Alpinia fpiralis Jacq. C. Ananduri et cylindricus Jacq.)

7. C. caule vaginato , foliis petiolatis ovatis acu-' minatis, fpica terrninali cernua paucrflora uni- laterali, Iabello obcordato. -Nrpa/. (Kampfera fecunda Wall.)

8. C. foliis feffilibus lineari -lauceolatis cufpidatis, ligulis bifidis , floribus terminalibus paucis. Nepal. (Kampfera linearis Wall.)

9. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris, caule vaginato, labello erecto erofo - denticulato, fpica coarctata , bracteis muticis obtufis. Sierra Leona.

10. C. thyrfo conico, bracteis ovatis appreffis, co- rollis femiclaufis, foliis fubtus pubefcentibus. Peru.

11. C. thyrfo conico, bracteis lanceolatis api ce in- curvis , corollis patentibus. Pcru.

12. C. thyrfo oblongo , bracteis reflexis, corollis patentibus , foliis fubtus argenteis. Peru.

14

MONANDJRIA. MoNOGYNTA.

14. Hellenia WillcJ.

eoerulea R.Br. H. foliis integerrimis capfulatrue colorata glabris,

labello emarginato , itylo hirfuto. JSov . Uolland. alba Willd. 2. H. foliis margine callofis ciliatis, labello bilobo,

capfulis ftriatis coloratis. Ind. or. ehinenfis Willd. S. H. foliis apice recurvis denticulatis, labello

diphyllo dentato. Hort. chinenf. aquatica Willd. 4. H. foliis acutis margine denticulato * ciliatis , la-

bello obcordato (juadridentato. Ind. or.

1 5. AlPIIVIA.

Cardamomum 1* A. foliis lanceolatis, fcapis bafilaribus flexuofis, Roxb. labello trilobo bafi calcarato. Malabag^ (Amomum

repehs Sonnerat. Elettaria Cardamdwm White.) media* 2. A. foliis lineari-lanceo]atis fubtus villofis, fpi-

cis radicalibus laxis, labello ovato-lanceolato,

capfulis pedicellatis ovato- oblongis conicis 9ala-

tis. Silhet, prov. Ind. or. (A. Cardamomum me-

dium Roxb.) racemofa Sw. 3. A. foliis oblongis acuminatis , racemo terminali

fpicato , floribus alternis, labello trifido. Antill. occidentalis Sw \ 4. A. foliis ovato-lanceolatis glaberrimis, raoemo

radicali erecto compofito, labello apice emargi-

hato. Indi occ. (Gethyra occidentalis Salisb.

Alp. exaltata Meyer?) GaJanga Sw. 5. A. foliis feffilibus lato-lanceolatis, panicula ter-

minali, labello oblongo bifido , capfulis obovatis

oligofpermis. Archipel. rnalacc. Galang. off. (Ma-

ranta Galanga L.) Allughas Rofc. 6*. A. foliis lanceolatis nitidis utrinque attenuatis,

panicula terminali, labello bifido lobis retufis,

capfulis fphaericis nitidis polyfpermis. Bengal.

Cejh (Hellenia Allugbas W.) malaccenfis 7. A. foliis lanceolatis petiolatis fubtus villofis, ra*-

Rofc. cemis terminalibus fimplicibus , labelli fubtri-

lobi ohtufi marginibus involutis, capfulis villo-

fis. . Malacc. Jaw \nutans Rofc. 8. A. foliis lanceolatis utrinque attenuatis nitidis,

racemis terminalibus nutantibus, labelli fubtri-

lobi marginibus involutis, capfula lanuginofa.

Ind. or. (Renealmia nutans Andr. Globba nu-

tans Willd. Coftus Zerumbet Perf.) mutica Roxb. 9. A. foliis lanceolatis breviter petiolatis nitidis,

racemis terminalibus erectis compofitis , labello

trilobo ecalcarato. Ind. ©r» eaIcarataT\.ci.c. 10. A. foliis lanccolatis nitidis, fpicis terminalibus

erectis compofitis, labello ovato- oblongo crifpo

fubbilobo , pedunculo communi capfulaque pilo-

fis. CorornamieL China. (Globba erecta Redout.

Alpinia cernua Ker.) fpkala Roxb. 11. A. fpica terminali oblonga arcte imbricata,

bracteis lanceolatis acutis. Sumatra. hratUala Roxb. 12. A. foliis lanceolatis fubtus villofis, racemo ter-

minali fimplici , pedunculis unifloris, bracteis

viridibus. Bengat.

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

15

punieea Roxb. 13. A. foliis lanceolatis utrinque glabris , fpicis ra- dicalibus femi-fubterraneis cojnpactis imbrica- / tis, labello integro fubparabolico ecalcarato.* Surnatra.

linguiformis 14. A. foliis lanceolatis feffilibus glabris, fpicis ra- Roxb. dicalibus Iinearibus fubapertis, labello linorjae-*

formi bifido ecalcarato , marginibus involutis. Bengal.

marantina

lulbifera Roxb,

orixenfis Ro xb. Hura Roxb.

pendula Roxb.

Carcyana Roxb.

fubulata Roxb. 7

fpathulata Roxb.

racemnfa Sm. ereeta Cand. frffiliflora Sims.

7 tapnntca Thunb.

16. Globba,

1. Gl. foliis lanceolatis utrinque attenuatis, fpicis terminalibus fubfeffilibus ftrobiliformibus bulbi- f eris , antbera quadricorni. Ind. or. (Geratan- thera amomoides Hornem. Colehroolua bulbi- fera Don.)

2. Gl. caulibus bulbiferis , foliis oblongis, racemis terminalibus erectis folio brevioribus bulbiferis. Ind. or.

8. Gl. foliis oblongis acuminatis, panicula termi- nali, anthera nuda, capfula verrucofa. Ind. or.

4. Gl. foliis ovato-oblongis, racemo terminali erecto, pedicellis ternis trifloris, antherae co- ronula membranacea. Malacc.

5. Gl. foliis lanceolatis, racemis terminalibus compofrtis foho longioribus pendulis, antheris bicalcaratis. Ind. or.

6. Gl. foliis ovato-lanceolatis fubtns villofis ra- cemis terminalibus compofitis bulbiferis, coVoIIa cum duobus fegmentis marginis inferioris labium, aequante, anthera fuborbiculari nuda. Pegu.

Gl. foliis lanceolatis cufpidatis utrinque villofis pamcula radicali, hractois folitariis cordatis* Jabello cuneato bifido fegmenta exteriora marei- nis fuperante, anthera femilunari alata. Hen-al CManlifia faltatoria Curt. Globba purpurea Andrl Gl. radicalis Roxb.) r

8. Gl. panicula radicali, ala fpathulata utrinque ad bafin filamenti, anthera femilunari alata. Silhet , prnv. Ind. or.

9. GI. foliis ovato - oblongis utrinque pubefcenti- bus, racemo elongato cylindrico, appehdice fila- menti fagittaeformi. Nepal.

10. GI. foliis lanceolatis glabris, racemo erecto pubefcente, bracteis flore brevioribus, labello bifido obtufo antheram fuperante. Patria?

.11.61. foliis oblongis cufpidatis glabris, fpica fubverticillata, bracteu laneeolatis marcefoenti- bus, anthera obcordata. Pc*u.

12. Gl. foliis enfiformibus, fcapo fimplici, racemo termmali cemuo flexuofo. Kiufiu inf. Japon,

16

MoNANDRIA. MONOGYNIA.

17. LoTEZIA.

\ rnexicana Jacq. 1. L. foliis ovatis ferratis cauleque angulato glabris,

racemis terminalibus. Mexico. (L. cqrdata Hor-

nem. racemofa Cav. minuta et oppofitifolia Lag.

varietates.) \ cornnata Andr. 2. L. foliis ovatis ferratis glabriufculis, caule an-

gulato , pedunculis axillaribns folitaiiis. Mexica, hirfuta Jacq. S. L. foliis ovatis ferratis villofis , caule tereti hir-

futo. Mcxico. ntiniata Lag. 4. L. caule fruticofo glabro , foliis ovato -lanceo-

latis obfolete dentatis , racemis terminalibus.

Nov. Mijpan.

18. DlTlUARIA*.

floribunda* (Erifma floribundum Rudg. guian. t. 1.") Caulis

pubefcens, ftipulatus, folia oppofita, flores pa- uiculati, anthera fagittata. Guiana.

19. Centranthus Cand.

^ ruhcr Cand. 1. C. foliis lanceolatis integris, floribus corymbo-

fis. Europ. auffr. (Valeriana rubra L. et angu-

ftifolia Cav. VVilld.) Calcitrapa 2. C. foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatifidis

Dufresne glabris , floribus paniculatis. Eur. aujtr. (Va-

leriana Calcitrapa L.) arbiculatus 3. C. foliis inferioribus petiolatis cordato-orbicu.

R. et Sch. latis denticulatis, fuperioribus pinnatifidis , pa-

nicula trichotoma. Cjprus. (Valeriana orbicu-

lata Sm.)

guineenjis W.

tornentoja

Meyer.

. excelfa W.

tetraphylla Meyer.

entarginala VahJ.

20. UsTERlA W.

Guinea. (Beob. der Berl. Gefellfch. Naturf. Fr. 4. t. 2. Ann. of bot. I. t. 7, f. 5.) Prutex ramis oppofitis glabris. Folia oppofita ovata obtufa. Margo ftipularis obfoletus inter folia. Corym- bus terminalis.

21. Ctjcullarta Schreb.

1. C. foliis oblongo-lanceolatis ntrinque attenua- tis fubtus aureo-tomentofis, racemis terminali- bus. Gtiiana. (C. excelfa Vahl.)

2. C. foliis obovato-oblongis acutiufculis glabris, racemis terminalihus ereetis denfifloris. Guiaii. (Vochy Aubl.)

3. C. fohis quaternis lineari -oblongis coriaceis luteo-venofis utrinque glabris, racemis axilla-

a rlvu* te.rminali^"sque fimplicilfimis. EJfetfueoo. t. U foins oblongis obtufiifimis emarginatis utrin-

queglabris, racemis terminaiibus erectis. Bra-

f'I. (Vochya Vandell.)

22.

MONANDRIA. MoNOGYNIA.

17

22. QnALEA Aubl.

rofea AubL L Qu. foliis oblongis utrinque attennatis parallel*

venofis marginatis, racemo glabro , petalo in-

tegro , calyce nectarium fuperante. Guiana. Perrini* 2. Qu. foliis fubcordato- oblongis venofisj racemo

hirfuto , petalo integro , calyce nectarium

aequante. Guiana. eoerulea Aubls 8. Qu. foliis oblongis utrinque attenuatis tenuiffi-

me venofis, petalo fubbilobo, calyce nectarium

a'equante. Guiana. cordata* 4. Qu. foliis cordato - oblongis coriaceis, pedun-

culis verticillatis axillaribus glabris , petalo un-

dulato villofo. Bra\il. verticillata* 5. Qu. foliis oblongis emarginatis bafi attenuatis

fubverticillatis, coroHa fubdipetala inaequali.

BrafU. , .... . ' t \

Geftafiana 6. Qu. foliis lanceolatis acuminatis glabris , petio-

Hilar. lis pedunculisgue pubefcentibus, lacinia calycis

fuprema emarginata. Brafil.

23. Salvertta Hilar.

tonnallariodora Brafil. Arbor foliis verticillatis oblongis, floribus Hilar. paniculatis.

24. Mangifera.

indita 1. M. foliis lanceolatis petiolatis, panicula erecta,

petalis apice patulis, drnpa fubrenifornii glabra.

Ind. or.<*4/.f2>'. r foetida Lour. 2. M. foliis lanceolatis petiolatis, p&nicula erecta,

petalis reflexis , drnpa cordata pubefcente, Co~

chinchina. Amboina. >¥././-f6 laxiflora 3. M. foliis lato -lanceolatis feffilibus, paniculi*

DesroulT. laxis pendulis, drupa fubrotunda.

25. Agardhia *.

cryptantha* 1. Ag. foliis ovatis acutis utrinque glabris, raca- mo terminali. Brafil. (Lozania Mutis?)

grandifloru' 2. Ag. folijs cordato-oblongis coriaceis parallele venofis fubtus discoloribus villofo - tomentofis, racemis •<y*"*icillatis , floribus villofis, petiolit pedunculisqutJ bafi glandulofis. Brajil.

26? Salomonia Lour.

amtonienfis Oiina auftr. Herba foliis fparfis cordatis Snorviw, Lour. floribus fpicatis violaceis.

27. Polliciiia Ait

eampcftris Ait. C. B. S. Herba foliis linearibus ; verticillatis, fti- pulis fcariofis, floribus axillaribus congeftis. Linn. Syft. Veg. Vol. 1. B

(< "<*t**

}/"/—'■*<■■,*•/>'?.

18

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

28. Philtdrcm Banks.

Januginofum 1. Ph. fpica , perianthiis capfulisque lanatis, an-

Banks. therae lobis fpiralibus, placenta adnata, femi-

nibus fpiraliter ftriatis. China auf/r. Cochinchina.

Not>. Holl. (Garciana cochinchinenfis Lour.)

pygmaewn 2. Ph. fpica, perianthiis capfuliscjue glabris, nn-

R. Br. therae lobis reniformibus , placeuta iibera, fe-

minibus laevibus. Nov. Holl. aujlr.

29. Salicornja.

* Aphyllae.

herbacea 1. S. caule herbaceo annuo ramofo, geniculis com-

preffis emarginatis, articulis furfum incraffati», fpicis apice attenuatis. Eurnpa et Arnerica ad ora rnaris et in Incis falfis. (Huc S. procumbens Sm. , acetaria, prolirata et pygmaea Pall. , S. vir- ginica L.)

raditans Sm. 2. S. caule radicante lignofo , geniculis compreffis emarginatis, articulis teretiusculis r fpicis ob- longis turgidis. Gerrnan. Angl.

fruticofa S. S. caule fuffruticofo ramofiifimo , geniculis te-

retibus integris , articulis aequalibus apice mar- ginatis, fpicis cylindricis obtufis. Europa. (Huc macroftachya Moricand.)

ambiguaMx. 4. S. caule herbaceo perenni procumbente, arti- culis brevibus lunatis , fpicis oppofitis, perian- thio truncato. Caroiina.

indicaW. 5. S. caule fuffruticofo ramofo, articulis clavatis

fpongiofis, fpicis terminolihus cylindricis obtu- fis, perianthiis fubpolyandris. Inrf. or. AW. HoII. Aegypt. (S. Alpini Lag.)

ptrennamW. 6. S. caule herbaceo perenni ramofiffimo , nrticu- lis apice compreffis 2fidis , fpicis axillaribus ternis pedunculatis , fquamis acutis. Sibir.

7. S. caule fruticofo, articnlis inierioribus fubglo- bofis, fuperioribus cylindricis cruciatis. Aeyypi.

8. S. caule fruticofo, 'artienlis ciavato - oblonffic floribus fubternis. Nm\ Ifnlt.

9. S. caule fruticofo procurnbente ramofo, articu- hs cyhndricis apice incraffatis truncatis glahris, fpicis teretibus oppofitis , fquamis Sandris. (S* Neei Lag. ?) Anier. mer.

10. S. cauie fruticofo , ramulorum articulis anci- pitibus. Hijpan. auftr.

** Folialae,

11. S. caule tereti, foliis alternis orhzculatii am- plexicauhbus decurrentibus, ramis dichoiomis, fpicis pedunculatis. Ad r/tare rubrum.

12. S. caiile decnmbente ramofo, foliis cordatis ob- tufis amplcxicaulibus, fpicis pedunculatis. Ag.v Tunet. .Wi/#. Sici/.

erutiata Forsk.

Arbufcula R. Br. \ peruviana

Humb.

anceps Lag.

\per/oIiata Forsk.

amplexicauli* Vahl.

MoNANDRIA. MoNOGYNIA.

19

ftrobilaceum M. B'r.

1.

30. Halocnemon M. Br.

* ApJijlla. H. fuffruticofum diffufum, articulis hreviffimis.

Ad rnare cafp. et meditcrr. (Salicornia glaucaDe- lile. Sieb. S. mucronata Lag.) tafpkum M. B. 2. H. fruticofum erectiusculum, articulis caulinis fubcylindricis , fpicis filiformibus. Ad mare cafp. , (Salicornia cafpica Pall.)

** Foliatai

arabicum* 3. H. fuffruticofum erectum, articulis ovatis, fo-

liis alternis vaginantibus obtufis, fpicis ovatis. Arabia. (Salicornia arabica Pall, L. fuppl.)

noduiofum* 4. H. fuffruticofum erectum, foliis iunioribus tur- binatis, adultis alternis fubglobofis femiampiexi- caulibus appreffis , amenti fquamis oblongis glau- cis Aegjpti ora. (Salicornia ftrobilacea Sieb. S. nodulofa Delil. fl. aeg.)

foliatum* 5. H. fuffruticofum , foliis lineari-tevetibus am-

plexicaulibus, fpicis feffilibus» Sibir. (Salicor- nia foliofa L. fuppl.)

31. HjpruRis.

vulgaris 1. H. foliis verticillalis omnibus linearibus. Eu-

rop. et Arncr. in at/uis. maritima 2; H. foliis inferioribus ovatis quaternis, fuperiori-

Hellen. bus fenis lineari - lanceolatis. Ad orarit finus

botnici.

32. AriiELiA tl. Br.

eyperoides Novt Holl. auftr. Cyperoidea pufilla, foliis radica-

R. Br. libus filiformibus j fcapo filiformi, fpica termi-

nali folitaria.

33. Ascarina Forft.

polyftachja Inf. Societ. Arbor.foIiis« oblongis ferratis petiola-

Forft. tis, itipulis vaguxantibus ad bafin petiolorum.

34. Morella Lour.

rubraliOUT. CocJiincJi. Arbor ramis patentibus, foliis oblongis fubintcgerrimis, amentis brevibus, drupis rubris aoidis ftomacho gratis. (Nec cum Gneto, nec cum Afcarina iungendum genus.)

35. Hvpolepis Perf.

fanguineaVext. C. B. S. Hefba fimplex parafitica fqtiamis tecta, fub quibus flores fangui nei. (PhelypaeaThunb.) B 2

20

MoNANDRIA. DlGYNIA.

toiameur/i

36. Cynomorium.

Mauritaniu. Sicilia. Jamaica. Stipes rquamofus craffus: amentum clavatum coccincum.

D I G Y N I A.

uutumnaJa

37. Callitriche.

1. C. foliis trinerviis fuperne aggregatis maiori- bus, feminum margine obtufiuscnlo. Eumpa tt America in aquis lente fluentibus et idigine. (Variat foliis linearibus emarginatis. (G. intermedia Schk. minima Hofm.)

2. C foliis omnibus per caulem fparfis aequalibus uninerviis truncatis, feininum marginibus mem- branaceis. Europ. bor. in fJutiis rara. fC. virens Goldb.)

fragiJis W.

indica W. muricata * flexilis W. guadaJupenfis

alagnenfis

Polli».

38. ZOSTERA.

Z. In maribus europaeis. Folia linearia obtufe trinervia integerrima. (Aliae Vahlii fpecies ad Theffaliam et Cymodoceam Kon. referendae. Z. bullata Delil. aeg. eft duhia.)

39. Caultnia W.

3. C. caule glabro ramofo , foliis ternis oppofitisve lineari - fubulatis recurvatis aculeato - dentatis rigidis. In larubus Europae. (Naias minor Allion. Schk. Huc Naias graminea Delil. aeg.)

2. C. foliis ternis oppofitisve lineari -fubulatis re- pandis, iunioribus fetaceo - dentatis. In aquis Tranquebariae.

3. C. caule muricato, fbliis ternis oppofitisve li- neari - fubulatis ferrulatis, piftillo 3fido. ht lacujalfo Jeg. infer. (Naias muricata Delil.)

4. C. caule filiformi glabro , foliis fenis linearibus bafi integerrimis apice denticulatis. In aquis Penjjlvaniae.

5. C. caule filiformi glabro, f oliis oppofitis liueari - lanceolatis flaccidis tenuiffime ferrulatis. Jhif Guadalupa Berter. (Naias tenuifolia R. Br. ?)

6. C. caule tereti glabro , foliis farciculatis linea- ribus obtufiusculis erectis tenuiffime ferrulatis. Ad F eronam.

40. CnoNDRAcnNE R. Br.

ortuuIataK.Bv. Nov. HoU.

MoNANDRlA. DlGYNlA.

21

41. Chorizandra R. Br.

fphaerocephala l. Ch. capitulo globoro exferto, fguamalis acumi-

R. Br. natis barbatis. In pahuhbus Nov. lloil.

Cymbaria 2. Gh. capitulo fubovato in culmi vagina terminali

r. Br. £ emiimmerfo , fquamis obtufis imberbibus. Ibid.

42. Psilurus Trin.

nardoidesTxhx. Eur. auftr, (Nardus ariftata L. Rottbblla monan- dra Schrad. Monerma mouandra P. B.)

arundinacea

crinita Trin.

hjjjopi/oliurn

Marfchallii Stev.

canejcens Kit.

pungrns Vahl. Jaiuirrojum

ttnue Link. arenarius bijlorum Forft.

43. ClNNA.

1. C. panicula ramofiffima oblonga congefta, ra- mis erectis, fetis corollae breviffinrs , ligula Ia- cera. Anier. bor. (Agroftis Ciuna Lam.)

2. G. panicula fpiciformi cylindrica coarctata, le- tis corollae longiffimis patentibus laxis. iVb». Zecland. (Anthoxanthum crinitum Forft. Agro- ftis crinita R. Br.) , V

44. CoRISPERMUM.

1. C. floribus petaloideis , foliis enerviis bracteis- que inermibus, fructibus glabris fubroftellatis. Europ, aujtr. et orient.

2. G. floribus apetalis, foliis enervns bracteisque inermibus, fructibus glabris apice emarginatis. Ad Borjfthenem.

3. C. floribus 2petalis pentandris, foliis enervn» bracteisque inermibus pilofo - canefcentibus, fructibus emarginatis. Htmgaria.